ประเทศไทย
序號
เลขที่
申辦項目
รายการที่
ขออนุญาต
免用憑證
ใบรับรองที่ได้
รับการยกเว้น
應備證件
เอกสา
รควรเตรียม
辦理天數
จำนวนวัน
ดำเนินการ
1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่อยู่อาศัย 免CA憑證申辦

1. กรุณาส่งใบสมัครภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. สำหรับการเปลี่ยนแปลงบ้านจะใช้วันที่เปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ 15 ของเดือนที่เปลี่ยนแปลง อัตราภาษีหลังการเปลี่ยนแปลงจะใช้ในเดือนปัจจุบันและหลังจากวันที่ 16 ของเดือนที่เปลี่ยนแปลง อัตราภาษีเดิมจะใช้กับเดือนปัจจุบัน
3. หากตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บังคับใช้ของอัตราภาษีพิเศษสำหรับที่อยู่อาศัยแบบใช้เอง โปรดส่งใบสมัครแยกต่างหาก 40 วันก่อนที่จะเริ่มต้นภาษีราคาที่ดิน (ก่อนวันที่ 22 กันยายน)
7
2 ใบสมัครสำหรับการลงทะเบียนที่อยู่อาศัย 免CA憑證申辦

(1). สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตโปรดแนบสำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 

(2). สำเนาแผนที่ตั้ง ชั้นหรือผลการสำรวจอาคาร 
(3). ห้องใต้ดินต้นฉบับและข้อตกลงสำหรับการใช้งานทั่วไป 
(4). สำหรับบ้านที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบสำคัญการรับมอบงาน โปรดแนบเอกสารประกอบสำหรับบ้านที่ยังไม่มีทะเบียน (ทะเบียนกรรมสิทธิ์) สร้างข้อผูกพันด้านภาษีที่อยู่อาศัย (หรือหนังสือแสดงความผูกพัน) สำเนาหน้าและหลังบัตรประชาชน ใบสำคัญเลขที่บ้าน รูปถ่ายด้านหน้าอาคารและด้านข้างตัวจริง 
(5). หากเป็นบ้านที่สร้างด้วยเหล็ก โปรดแนบข้อมูลคุณสมบัติเหล็ก (หากไม่แนบข้อมูลให้ตรวจสอบยืนยัน)
(6). หากติดตั้งลิฟต์โปรดแนบสำเนาสัญญาโครงการลิฟต์พร้อมประทับตราภาษี 
(7). เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โปรดอัปโหลดไฟล์แนบหรือตรวจสอบไฟล์แนบภายใน 2 วันหลังจากส่งเอกสารการสมัคร ระบุหมายเลขใบสมัครที่ระบบส่งคืนและส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักหรือสาขาในสังกัดเพื่อดำเนินการ ผู้ที่ไม่สามารถส่งภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร 
20
3 ใบสมัครภาษีมูลค่าที่ดินของการใช้ที่ดิน 免CA憑證申辦

ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง:

สำเนาทะเบียนบ้านรวมถึงบุคคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในอุปการะ ระบุแปลงที่ดินหากสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้จดทะเบียน โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียน หากคู่สมรสไม่มีทะเบียนบ้านเดียวกัน โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย (เอกสารของบุคคล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในอุปการะและผู้จดทะเบียนแล้วเอกสารแนบอาจได้รับการยกเว้น)
หลักฐานการปลูกสร้าง: (1) อาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการอนุรักษ์: สำเนาหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในการปรับปรุงอาคาร (กรอกเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแล้วจะไม่ต้องแนบไฟล์แนบ). (2) อาคารที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนการอนุรักษ์: ใช้สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือแจ้งผลการสำรวจการปรับปรุงอาคารหรือแผนผัง (ตาราง) ผลการสำรวจอาคาร (3) หากบ้านสร้างเสร็จก่อนวันที่ 29 เมษายน พ.ศ 2531 และไม่มีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งในย่อหน้าข้างต้น โปรดกรอกตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน 
อื่น ๆ: (1) หากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติภายใน 3 ชั่วคนได้ลงทะเบียนและไม่มีความสัมพันธ์ในการเช่า โปรดกรอกข้อความการไม่มีความสัมพันธ์ในการเช่ากับเจ้าของที่ดินหรือการแจ้งการไม่มีความสัมพันธ์ในการเช่าของผู้จดทะเบียน (2) ผู้ที่ไม่มีสัญชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โปรดแนบสำเนาใบอนุญติผู้พำนัก หนังสือเดินทางหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ  
โปรดอัปโหลดไฟล์แนบหรือตรวจสอบไฟล์แนบภายใน 2 วันหลังจากส่งเอกสารการสมัคร ระบุหมายเลขใบสมัครที่ระบบส่งคืนและส่งทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์ไปยังสำนักงานหรือสาขาในสังกัดเพื่อดำเนินการ 
9 (26 วันสำหรับการสำรวจทั่วไป)
4 คำขอยกเว้นภาษีการค้าสำหรับคนพิการ 免CA憑證申辦

เอกสารควรเตรียม:

1.ใบรับรองความพิการ (ใบรับรองความพิการจะไม่ได้รับการยอมรับหลังจากหมดอายุ)
2. หากมีการชำระภาษีในปีนี้และมีจำนวนเงินภาษีที่จ่ายเกินหลังจากได้รับการพิจารณาให้มีการยกเว้นภาษี โปรดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของเจ้าของเพื่อความสะดวกในการขอคืนภาษีโดยตรง 
ควรแนบเอกสารข้างต้น โปรดอัปโหลดไฟล์แนบหรือคัดลอกทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์ไปยังสำนักงานหรือสาขาในสังกัดและระบุ “กรณีการสมัครออนไลน์” และ “หมายเลขใบสมัคร” ที่ระบบส่งคืน 
5


財政部稅務入口網提供之線上申辦服務:
財政部稅務入口網(另開新視窗)

 
 
 
            

臺中市政府地方稅務局全球資訊網

sitemap

政府網站資料開放宣告

資訊安全與個資保護政策

隱私權保護宣告

交通資訊


地 址:[407665] 臺中市西屯區惠來里3鄰文心路二段99號
電話:(04)2258-5000‧傳真:(04)2251-6926‧免付費服務電話:0800-000321
服務時間:星期一至星期五 上午8:00-12:00:下午1:00-5:00‧全功能服務櫃台中午不午休

臺中市政府地方稅務局 版權所有瀏覽人次:12278266         更新日期:113-05-22
113/5/22


通臺中市政府地方稅務局
通過A+無障礙網頁檢測